Program Adaptacji Społecznej w Zgierzu

kliknij po więcej zdjęć

Program Adaptacji Społecznej istnieje od 2004 r.i jest pierwszą tego typu placówką na terenie miasta Zgierza. Adresowany jest do osób, które ukończyły leczenie w ośrodkach odwykowych. Powstał w wyniku ciągle rosnącego zapotrzebowania na tego typu placówki. Założenia merytoryczne są podobne jak w programie realizowanym w Łodzi. Doświadczenie pokazało, że ten typ pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków zwiększa szanse na wyjście z nałogu.

Budynek hostelu w którym realizowany jest program, został użyczony przez władze miasta Zgierza. Wymagał on jednak kapitalnego remontu, który w całości wykonali uczestnicy programu. Obecnie oddanych jest do użytku 14 pokoi mieszkalnych, w pełni wyposażona kuchnia z jadalnią oraz łazienki.

W hostelu panuje serdeczna, domowa atmosfera, która sprzyja rozwojowi osobistemu i dobremu funkcjonowaniu.

 Warunkiem uczestnictwa w programie jest: 
• ukończenie pełnego cyklu leczenia w placówce rehabilitacyjnej lub w systemie ambulatoryjnym 
• posiadanie skierowania z placówki rehabilitacyjnej do programu adaptacji społecznej
• rozmowa wstępna z realizatorami programu 
• zaakceptowanie warunków kontraktu.

Każda osoba starająca się o przyjęcie do programu rozpoczyna od rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której poznaje stawiane przed nią wymagania i zapoznaje się z ofertą pomocy jaką może uzyskać. Po zakwalifikowaniu się do programu osoba ubiegająca się otrzymuje miejsce w hostelu i po podpisaniu kontraktu staje się pełnoprawnym członkiem grupy.

Uczestnicy programu mogą przez osiemnaście miesięcy korzystać z zakwaterowania w hostelu fundacji, wsparcia grupy terapeutycznej i pomocy pracowników fundacji w uporządkowaniu spraw socjalnych, bytowych i prawnych.

Podstawowym wymogiem obowiązującym beneficjentów programu jest utrzymywanie trzeźwości. Problemy z utrzymaniem abstynencji oraz inne trudności wynikające z codziennego życia poruszane są podczas terapii grupowej i indywidualnej.

Kolejnym z warunków uczestnictwa w programie jest podjęcie pracy lub kontynuacja nauki. W ramach dodatkowego programu aktywizacji zawodowej uczestnicy mogą poznać metody efektywnego poszukiwania pracy, nauczyć się prawidłowej autoprezentacji, pisania cv, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Podopieczni Programu Adaptacji Społecznej mają za też zadanie regulować swoje sprawy sądowe: alimentacyjne, rozwodowe, karne. W wyjątkowo trudnych sprawach towarzyszymy podopiecznym w sądach i służymy wsparciem. Powyższe działania mają rozwiązać i zakończyć sprawy związane z przeszłością i pozwolić na rozpoczęcie życia w trzeźwości bez dodatkowych obciążeń.

Realizowanie stawianych przed podopiecznymi powyższych zadań możliwe jest dzięki uczestnictwu w:
• psychoterapii indywidualnej 
• psychoterapii grupowej 
• zajęciach psychoedukacyjnych (warsztatach i treningach tematycznych) kształtujących umiejętności życia w trzeźwości 
• w zależności od diagnozy obecnych trudności - grupie AN lub AA.

Mieszkańcy hostelu zobowiązani są do utrzymywania czystości w pokojach i pozostałych pomieszczeniach hostelu. Uczestnicy programu muszą połączyć obowiązki "domowe" z pracą zarobkową i innymi zadaniami życiowymi- co jest zbliżone do warunków, w jakich znajdą się po zakończeniu programu. Równolegle do wszystkich tych zadań i działań, z każdym z uczestników programu konstruujemy i monitorujemy jego indywidualny plan adaptacji społecznej. Na spotkaniach indywidualnych wspólnie z podopiecznym omawiamy ich dotychczasowe osiągnięcia, czasem modyfikujemy wcześniejsze założenia lub planujemy zadania na najbliższy okres.

 

 REALIZATORZY PROGRAMU:
 NINA KALISTA                                                                                                                                                                                      KAROLINA BEIM