Odzyskane Potencjały

Celem projektu ODZYSKANE POTENCJAŁY jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób uzależnionych, leczących się lub po ukończeniu terapii w placówkach służby zdrowia na terenie woj. Łódzkiego.

Projekt kierujemy do 80 osób, kobiet i mężczyzn między 20 a 55 rokiem życia.   

Grupa docelowa to osoby uzależnione, leczące się lub po ukończeniu terapii w placówkach służby zdrowia na terenie woj. łódzkiego: w Łodzi, Sokolnikach, Zgierzu i Męckiej Woli.

Statystyki placówek wskazują, że 90% podejmujących leczenie to osoby nieaktywne zawodowo, pozostałe 10% to osoby bezrobotne. 20% osób ma wyuczony zawód, ale brak im doświadczenia zawodowego. Uzależnienie, zaniedbania wychowawcze powodują, że poziom wykształcenia jest niski (75% kobiet i mężczyzn ma wykształcenie podstawowe i gimnazjalne, 20% średnie, 5% wyższe). Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają niewielki potencjał życiowy, małe lub żadne doświadczenie zawodowe, niewielkie doświadczenie w życiu społeczno-kulturalnym.

Lata nałogu i funkcjonowanie jedynie w środowisku osób uzależnionych uniemożliwiły rozwój osobisty, poszerzanie horyzontów, odseparowały od głównego nurtu życia społecznego i kulturalnego, spychając ich na margines społeczeństwa. Pomimo opisanych wyżej ograniczeń, kobiety i mężczyźni uzależnieni od substancji psychoaktywnych, gdy otrzymają odpowiednie wsparcie, mogą wyrównać swoje deficyty i nie być obciążeniem dla społeczeństwa, ale stać się cennym kapitałem ludzkim. Terapia nie przyniesie oczekiwanych efektów długofalowych, jeśli osoba uzależniona nie będzie miała wsparcia w integracji społecznej. Przywrócenie zdolności do zatrudnienia ma fundamentalne znaczenie dla osób wychodzących z nałogu i wracających do normalnego życia, gdyż jest nie tylko elementem zapobiegającym wykluczeniu społecznemu, lecz także elementem rehabilitacji psychicznej uzależnionych.

Praca nadaje rytm życia, pozwala na niezależność finansową, zwiększa poczucie własnej wartości i sprawczości. Statystyki postrehabilitacji podają, że 90% osób, które nie podjęły zatrudnienia w ciągu 4 miesięcy od zakończenia terapii, wraca do nałogu, co jest przyczyną ich dalszego wykluczenia społecznego. Nasze doświadczenia wskazują na jeszcze jeden bardzo ważny czynnik utrzymania abstynencji i zatrudnienia - jest nim włączenie się w życie społeczne: obywatelskie, kulturalne. Dlatego część działań projektu nakierowana jest na ten cel.

Grupa docelowa to osoby, które w reintegracji społecznej i zawodowej muszą pokonać wiele barier psychologicznych, społecznych i ekonomicznych. Należą do nich: brak świadomości potrzeby dokształcania się, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, lęk przed podejmowaniem nowych wyzwań, niska/chwiejna motywacja, brak wiary we własne siły, deficyty w umiejętnościach społecznych, niestabilna samoocena, zamknięcie się w subkulturze, brak doświadczeń w pełnieniu różnych ról społecznych, wyuczona bezradność, niska tolerancja na stres i niepowodzenie, ograniczone (bądź żadne) środki finansowe, problemy zdrowotne. Uzależnione kobiety napotykają na dodatkowe bariery na drodze w wychodzeniu z nałogu i reintegracji społecznej. Wiodący stereotyp pokazuje więcej tolerancji wobec uzależnionych mężczyzn a wyjątkowo krytyczną ocenę uzależnionych kobiet.

Podsumowując, grupa ta charakteryzuje się niskim potencjałem życiowym, brakiem doświadczeń zawodowych, niskim wykształceniem, zamknięciem w swoim środowisku.  

Dzięki realizacji projektu zakładamy osiągnięcie następujących rezultatów:

  • 19 uczestników projektu podejmie pracę
  • 30 osób uzyska kwalifikacje zawodowe
  • 43 osoby będą poszukiwały pracy
  • 60 uczestników zwiększy motywację do podjęcia pracy, poprawi umiejętność rozwiązywania problemów, podniesie pewność siebie i zwiększy swoje umiejętności.

Aby zrealizować zakładany cel i osiągnąć rezultaty, biorąc pod uwagę bariery, jakie muszą pokonać kobiety i mężczyźni biorący udział w projekcie, planowane są kompleksowe działania i indywidualne podejście do każdego z uczestników.

Wybór działań podyktowany jest wieloletnim doświadczeniem w pracy z tą grupą odbiorców: warsztaty umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej, zajęcia aktywizacji społecznej i kulturalnej, kursy zawodowe i staże zawodowe.  

Każdy z uczestników objęty będzie wsparciem psychologa, z którym skonstruuje IPD oraz skorzysta z pomocy opiekuna, który pomoże mu w realizacji zadań projektowych, wesprze w sytuacji kryzysu, podtrzyma motywację do podjęcia pracy i reintegracji społecznej.

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie 6 razy: w lutym, czerwcu i październiku 2016r oraz w lutym, czerwcu i październiku 2017r. Grupy w ośrodkach leczenia uzależnień to grupy rotacyjne, stąd konieczność dokonywania kilkakrotnego naboru. Jeżeli liczba chętnych do udziału w projekcie przekroczy możliwość naboru, osoby te zostaną wpisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w kolejnej grupie naboru. Osoba z listy rezerwowej może zastąpić uczestnika, który zrezygnował z udziału w projekcie, jeśli da radę w pełni zrealizować swój indywidualny plan działań w skróconym czasie. Decyzję taką podejmuje psycholog, członek zespołu rekrutacyjnego po uzgodnieniu IPD z uczestnikiem z listy rezerwowej.

Projekt będzie realizowany w okresie od lutego 2016 roku do kwietnia 2018 roku.

Przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez: wyrównanie deficytów psychologicznych, podniesienie kompetencji społecznych, podniesienie umiejętności społecznych potrzebnych w poruszaniu się na rynku pracy, wzrost motywacji do podjęcia i utrzymania pracy, nabycie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz podjęcie zatrudnienia osób objętych projektem. Kompleksowość działań oraz indywidualizacja udzielanego wsparcia pozwoli na osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej i społeczno- zatrudnieniowej.

www.mapadotacji.gov.pl