Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Udany Start"

Zakończyliśmy trwający od czerwca 2008 do maja 2010 program "Udany Start",
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 7.2.1. - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udział w programie wzięło ogółem 140 osób, tj. 26 kobiet i 114 mężczyzn (w tym 41 osób,
to osoby między 18 a 24 r. życia - 34 mężczyzn, 7 kobiet.)

W ramach projektu odbyło się siedem cyklów warsztatów, w tym:

  • warsztat komunikacji z elementami asertywności
  • warsztat redukcji slangu i zachowań kryminalnych
  • warsztat efektywnego poszukiwania pracy
  • warsztat pozytywnej autoprezentacji

Grupy warsztatowe liczyły 15-25 osób.
Warsztaty odbywały się raz w miesiącu i trwały 16 godzin (dwa dni po 8 godzin.)
Ogółem w warsztatach uczestniczyło 120 osób, w stosunku do pierwotnie planowanych 105.

Zakładaliśmy, że dzięki kursom zawodowym 60 osób podniesie swoje kwalifikacje,
ale dzięki oszczędnościom udało nam się przeszkolić 64 osoby.

Odbyły się następujące kursy zawodowe:

  • operatora wózków jezdnych - ukończony przez 35 osób
  • spawacza - ukończony przez 3 osoby
  • obsługi kas fiskalnych - ukończony przez 18 osób
  • manicure - ukończony przez 2 osoby
  • palacza- ukończony przez 5 osób
  • masażysty- ukończony przez 1 osobę

W ramach programu prowadziliśmy również Punkt Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy
w siedzibie Fundacji "Arka", czynny przez 20 godzin w tygodniu, w którym beneficjenci otrzymywali
na bieżąco informacje o wolnych miejscach pracy, pomoc w kontaktach z pracowawcami oraz fachową
pomoc w poszukiwaniu pracy.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i wydatnie pomógł osobom uzależnionym od środków
psychoaktywnych wejście na rynek pracy oraz podniósł umiejętności osobiste i społeczne beneficjentów.

Nasz certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia: RZ4321/5113/50/HW/09