Nasze Dokonania

Program "Udany Start" trwający od czerwca 2008 do maja 2010.

Pogram był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 7.2.1. - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W programie wzięło udział ogółem 140 osób.

Program obejmował warsztaty integracji społecznej i zawodowej, kursy zawodowe oraz pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.

Więcej

 


Program "Lepsze Życie" trwający od stycznia 2006 do marca 2008.

W programie wzięło udział ogółem 120 osób.

Program obejmował warsztaty intergracji społecznej i zawodowej, kursy zawodowe oraz poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Więcej

 


W latach 2004 - 2005 Fundacja ARKA realizowała program "Daj mi szansę".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE 2002 pod nadzorem
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu "Daj mi szansę" było stworzenie osobom zagrożonym wykluczeniem możliwości
na integrację społeczną i zawodową.

Grupą docelową projektu były:
   • osoby uzależnione od narkotyków i innych środków psychoaktywnych po zakończeniu programu
      terapeutycznego w zakładach opieki zdrowotnej
   • osoby długotrwale bezrobotne, które utracily prawo do zasiłku (pozostają bez pracy minimum 6 miesięcy)
   • osoby niepełnosprawne (mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Główne działania projektu:
Edukacja społeczna i zawodowa, pomoc psychologiczna i aktywizacja zawodowa uczestników projektu poprzez:
   • stworzenie, uruchomienie i praca punktu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla uczestników projektu
   • kursy zawodowe dla beneficjentów
   • cykl warsztatów psychoedukacyjnych

 


Program świetlicy "Słoneczna Ulica" realizowany był od października 1997r.

Początkowo była to opieka i doraźna pomoc dzieciom osób uzależnionych lub leczących się z uzależnienia od środków odurzających, pomoc materialna, socjalna (dożywianie, kompletowanie wyposażenia do szkoły, uzupełnianie odzieży), organizowanie imprez okolicznościowych i specjalnych, np. zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka, wyjazdów letnich itp.

W ten sposób powstawała nasza oferta dla najmłodszych potrzebujących. Zaczęliśmy prowadzić regularne zajęcia, które odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku.

Oprócz tego prowadzone były także zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień, mające chronić nasze dzieci przed niebezpieczeństwami tego świata: narkotykami, alkoholem oraz zajęcia terapeutyczne pomagające im uwierzyć w siebie i lepiej funkcjonować w relacjach z ludźmi.