Program Lepiej dla Nas

 

Cel projektu


Zjawisko narkomanii w Polsce utrzymuje się od 2002 roku na stałym, wysokim poziomie.
Wiele młodych kobiet i mężczyzn uzależnia się od substancji psychoaktywnych, ale też wiele podejmuje próby leczenia i zerwania z nałogiem.
Jak podają ostatnie dane KBdsPN oraz IPiN w województwie łódzkim około 300 osób podjęło leczenie w placówkach odwykowych. Od 1983r. na terenie gminy Ozorków istnieje ośrodek Monar w Sokolnikach, w którym od początku działalności pomoc otrzymało 1500 osób. Na terenie gminy Zgierz funkcjonuje od 2002r. ośrodek
rehabilitacyjno - readaptacyjny fundacji Arka, który pomógł 180 podopiecznym w trakcie swojej działalności. Nasze doświadczenia pokazują, iż osoby po ukończeniu terapii mają tendencję do osiedlania się w pobliżu ośrodków, gdyż powrót do dawnego środowiska stanowi dla nich zagrożenie nawrotem choroby. Rozpoczęcie życia w nowym środowisku wiąże się z koniecznością znalezienia pracy umożliwiającej samodzielne utrzymanie. Uczestnictwo w terapii pozwala osobom uzależnionym powrócić
do trzeźwego życia, ale ośrodki mają ograniczone możliwości w aktywizacji zawodowej swoich podopiecznych. Na ich niekorzyść działa dodatkowo fakt, że gminy Zgierz
i Ozorków są obszarem szczególnie dotkniętym problemem wykluczenia społecznego, na który liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest znacznie wyższa niż średnia dla województw łódzkiego, a poziom bezrobocia wynosi dla gminy Zgierz 14,7%, a dla gminy Ozorków 17% (na podstawie Rocznik statystyczny woj. łódzkiego 2008r.) Potrzebą tych gmin jest potencjał ludzki aktywny zawodowo, z odpowiednimi kwalifikacjami i zintegrowany społecznie. Osoby uzależnione mogą stać się takim potencjałem pod warunkiem, że przekroczą szereg barier wynikających z czynników strukturalnych, instytucjonalnych i społecznych. Podejmowanie działań pomocowych wobec tej grupy jest konieczne z dwóch powodów: zmniejszenia liczby osób uzależnionych pozostających bez pracy i ulegających dalszej marginalizacji
oraz podniesienie liczby osób aktywnych zawodowo na terenie wskazanych gmin. Wśród osób leczących się w ośrodkach jest ok. 89% mężczyzn i 11 % kobiet. Wstępna diagnoza problemu pokazuje, że uzależnione kobiety napotykają więcej barier na drodze wychodzenia z nałogu i reintegracji społecznej. Wiodący stereotyp dotyczący osób uzależnionych w naszym kraju pokazuje bardziej tolerancyjne podejście do uzależnionych mężczyzn, a wyjątkowo krytyczną ocenę uzależnionych kobiet.
Dodatkowo w obszarze zatrudnienia, edukacji, adaptacyjności muszą one zmagać się z takimi barierami jak: segregacja pozioma i pionowa na rynku pracy, mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy, niski poziom wykształcenia, utarte przekonania dotyczące praw kobiet i ich pozycji w rodzinie.

Nasz projekt przyczyni się do zmniejszenia deficytów, jakie posiadają osoby uzależnione, wyrówna szanse kobiet i pomoże im włączyć się w struktury społeczne. Osoby objęte działaniami projektu: zarówno kobiety jak i mężczyźni, podniosą kwalifikacje zawodowe, nabędą umiejętności społeczne i osobiste, uzyskają dostęp do rynku pracy, co przyczyni się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału osobistego, kwalifikacji zawodowych l pomoc w znalezieniu zatrudnienia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, leczących się i przebywających na terenie gmin Zgierz i Ozorków. Realizacja celu głównego przyczyni się do wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej grupy objętej projektem LEPIEJ DLA NAS.

Cele szczegółowe projektu to:

 • wzrost umiejętności społecznych i psychologicznych beneficjentów,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uzależnionych
 • bezrobotnych i biernych zawodowo: podniesienie ich poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia
 • wprowadzenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • lepsze dopasowanie uczestników do potrzeb rynku pracy
 • wyrównanie szans kobiet uzależnionych w pełnej adaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Rodzaj rozwiązań, jakie proponujemy w naszym projekcie pozwala na elastyczne oddziaływania w różnych obszarach problemowych, co gwarantuje większą skuteczność.

Cele i działania realizowane w ramach projektu są zgodne z celami i priorytetami POKL oraz Strategicznymi Wytycznymi na Rzecz Spójności. W uzasadnieniu do realizacji priorytetu 7. Szczególny nacisk położony jest na eliminowanie różnego rodzaju barier, na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się
z dyskryminacją na rynku pracy. Program nasz odpowiada na założenia priorytetowe POKL, pomagając swoimi działaniami osobom uzależnionym poddającym się leczeniu
w pokonywaniu barier do pełnej adaptacji społecznej i zawodowej. Projekt uznaje też zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w pokonywaniu tych barier.

 

Grupy docelowe


Beneficjentami ostatecznymi naszego projektu są osoby leczące się z uzależnienia od narkotyków w ośrodku „Monar" w Sokolnikach i Ośrodku Rehabilitacyjno - Readaptacyjnym fundacji „Arka" w Zgierzu oraz osoby, które ukończyły terapię odwykową. Są to kobiety i mężczyźni, pow. 18 r.ż. pochodzące z terenu całego kraju, zamieszkujące na terenie gmin Ozorków i Zgierz. Osoby uzależnione od narkotyków posiadają niewielki potencjał życiowy, niewielkie umiejętności społeczne, małą odporność na stres i porażki, spore braki w wykształceniu, małe lub żadne doświadczenie zawodowe, nie potrafią poruszać się na rynku pracy, brakuje im doświadczeń
w załatwianiu spraw urzędowych. Uzależnienie sprzyja występowaniu zakażeń HCV i HIV stąd też część osób uzależnionych boryka się z problemami zdrowotnymi. Wiele lat nałogu, częstokroć zaniedbania wychowawcze, przeszłość kryminalna są przyczynami tego, że mają oni utrudniony kontakt z innymi ludźmi gdyż czują się niepewni
i zagubieni. Nie potrafią się odpowiednio wysłowić, pokrywają to zaczepnymi, agresywnymi zachowaniami, wielu z nich posiada widoczne tatuaże i używa slangu, co zdradza ich przeszłość narkotyczną i kryminalną. Powyższa analiza problemów dotyczy obu płci. W wyniku szeregu uwarunkowań: społecznych, kulturowych i biologicznych mniej kobiet się uzależnia, co sprawia, że stanowią one jedynie ok. 11% osób leczących się. Przebieg zarówno choroby jak i terapii jest u nich jednak znacznie cięższy, borykają się one często z takimi problemami jak: utrata dzieci lub udział w terapii z dziećmi, prostytuowanie się w okresie nałogu, gorszy odbiór społeczny uzależnionej kobiety, mniejszość w grupie terapeutycznej, doświadczenia przemocowe z przeszłości, funkcjonowanie w roli ofiary. Natomiast mężczyźni częściej mają za sobą przeszłość kryminalną, mają wyższy poziom agresji oraz mniejszy poziom umiejętności społecznych. Wiele lat doświadczeń w pracy z osobami uzależnionymi pokazuje nam, iż mimo wszystkich opisanych wyżej ograniczeń osoby te, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, gdy otrzymają odpowiednie wsparcie mogą pokonać swoje deficyty i nie być obciążeniem dla społeczeństwa, ale stać się cennym kapitałem ludzkim. Leczenie uzależnień jest długotrwałym i kosztownym procesem, nie przyniesie jednak oczekiwanych efektów, jeśli osoba uzależniona nie będzie miała wsparcia w reintegracji społecznej poprzez aktywność zawodową i społeczną. Naszymi beneficjentami są wiec mężczyźni i kobiety uzależnione od narkotyków i zagrożone wykluczeniem społecznym. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie poprzez:

 • wywieszenie plakatów informacyjnych w placówkach w Zgierzu i w Sokolnikach,
 • wysłaniu listów z informacja o projekcie do osób zamieszkujących na terenie gminy Zgierz i Ozorków, które ukończyły terapię odwykową,
 • organizowaniu spotkań informacyjnych przedstawiających ofertę projektu z zaznaczeniem specyfiki działań skierowanych do kobiet i mężczyzn.

 

Działania.


Działania podejmowane wobec beneficjentów będą miały charakter różnorodny i będą się składać na nie:

 1. rekrutacja do projektu
 2. prowadzenie warsztatów mających na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy
 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbiorców poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych i dokształcających
 4. organizacja staży zawodowych
 5. prowadzenie Agencji Pośrednictwa Pracy w placówce w Zgierzu
 6. zorganizowanie opieki nad dziećmi osób biorących udział w projekcie
 7. promocja projektu
 8. obsługa informatyczna projektu
 9. obsługa księgowa projektu
 10. koordynacja projektu

Cała ścieżka uczestnictwa w projekcie obejmuje obligatoryjny udział beneficjenta lub beneficjentki w minimum dwóch proponowanych warsztatach i drugim innym działaniu projektu (do wyboru: kurs zawodowy, staż zawodowy, usługi Agencji Pośrednictwa Pracy).

Wśród uczestników może się znaleźć osoba, która skorzysta ze wszystkich proponowanych działań (np. weźmie udział we wszystkich warsztatach, skorzysta z usług agencji pośrednictwa pracy, kursu zawodowego i stażu). Takie elastyczne wytyczenie ścieżki uczestnictwa spowoduje zmaksymalizowanie skuteczności oddziaływania projektu.
W celu realizacji idei równości szans kobiet i mężczyzn działania naszego projektu będą zróżnicowanie i uwzględniające bariery wynikające z różnic płci. Beneficjentki naszego projektu są w różnym wieku, najczęściej z niewielkim wykształceniem. Sytuacja zawodowa, w jakiej się znajdują (sprzątaczka, kasjerka Itp.) jest wynikiem nałogu, nie tylko braku potencjału osobistego. Chcielibyśmy zaproponować im staże w organizacjach pozarządowych, gdyż umiejętności tam zdobyte mogą im pomóc zdobyć zawód pracownika biurowego , menagera czy terapeuty, co jest wyraźnym awansem społecznym. Wiemy też, że organizacje pozarządowe mają więcej elastyczności, zrozumienia
i akceptacji dla osób z tak zwaną trudną przeszłością. Dla kobiet z niższym potencjałem mamy propozycję kursów zawodowych podnoszących ich kwalifikacje, co w efekcie poprawi ich pozycję na rynku pracy. Nasza propozycja dla mężczyzn polega miedzy innymi na umożliwieniu im nauki zawodów zdominowanych przez kobiety (fryzjerstwo, kosmetyka). Z obserwacji wynika, że mężczyźni mogą odnieść większy sukces w tych zawodach.

Beneficjenci będą mogli skorzystać z udziału w warsztatach podnoszących umiejętności i kompetencje społeczne, kursach l stażach zawodowych oraz pomocy Agencji Pośrednictwa Pracy. Wszystkie osoby biorące udział w w/w działaniach projektu, a posiadające dzieci, będą mogły skorzystać z pomocy polegającej na opiece nad dziećmi
w trakcie ich nieobecności. Taka propozycja działań pozwoli uczestnikom przygotować się do podjęcia pracy i zwiększy Ich szanse na reintegrację społeczną.

 1. Rekrutacja do projektu odbędzie się poprzez pisemną informację o ofercie projektu w formie plakatu oraz spotkań z beneficjentami w ośrodku MONAR w Sokolnikachi ośrodku ARKA w Zgierzu. Dla osób, które ukończyły pobyt w ośrodkach zostaną rozesłane pisemne zaproszenia do projektu z krótką ofertą i terminami spotkań organizacyjnych.
 2. Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne:
  A) warsztat przełamywania stereotypu roli mężczyzny i kobiety we współczesnym świecie
  B) warsztat komunikacji z elementami asertywności
  C) warsztat redukcji slangu i zachowań kryminalnych
  D) warsztat efektywnego poszukiwania pracy
  E) warsztat pozytywnej autoprezentacji.

  Wybór formy warsztatowej podyktowany jest faktem, iż jako aktywny sposób oddziaływania angażuje emocje, myślenie i działania uczestników, wymaga ich stałego współuczestnictwa oraz pozwala na przetrenowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności. Grupy warsztatowe liczyć będą 12-15 osób. Każdy warsztat przewidziany jest na 16 godzin (dwa dni po 8 godzin pracy). Odbywać się będą w ośrodku MONAR w Sokolnikach lub w ośrodku Fundacji ARKA w Zgierzu. Do przeprowadzenia warsztatów skorzystamy z sal terapeutycznych ośrodków. Beneficjenci nie będą musieli dojeżdżać na zajęcia, co ułatwi im udział w projekcie i zwiększy dyscyplinę udziału w warsztatach. Udział w projekcie obliguje do skorzystania z minimum 2 warsztatów, pozostałe traktowane są jako zajęcia fakultatywne. Takie założenie wynika z różnego stopnia potrzeb i wiedzy uczestników.

 3. Kursy zawodowe i dokształcające:  wybór kursów zawodowych jako działania w naszym projekcie podyktowany jest tym, że w szybkim czasie pozwalają na zdobycie umiejętności i odpowiednich uprawnień do podjęcia pracy. Przy braku wykształcenia podniesienie kwalifikacji daj możliwość zdobycia zatrudnienia. Kursy prowadzone będą przez specjalistyczne placówki zajmujące się ich organizowaniem. W oparciu o doświadczenia przy realizacji podobnych projektów w latach poprzednich wybraliśmy następujące kursy: operator wózków jezdnych, spawacz, obsługa kas fiskalnych, fryzjer itp. Specjalizacja kursów dobierana była pod kątem potrzeb rynku pracy oraz potencjałów i potrzeb kobiet i mężczyzn, do których skierowany jest projekt. Z uwagi na trudne do przewidzenia zapotrzebowanie i możliwości beneficjentów w okresie realizacji projektu rodzaj kursów oraz ich ilość w poszczególnych rodzajach mogą ulec zmianom w zależności od zainteresowania nimi kolejnych grup objętych projektem.
 4. Staże zawodowe: będą odbywały się w organizacjach pozarządowych i zakładach pracy, gdzie beneficjenci nabędą umiejętności praktycznych. Okres ich trwania przewidujemy na 3 do 6 miesięcy. Zakres obowiązków ustalony zostanie przez pracodawcę. Większa część staży skierowana będzie do kobiet, gdyż szczególnie one napotykają na bariery w postaci segregacji pionowej w zatrudnieniu.
 5. Agencja Pośrednictwa Pracy w placówce w Zgierzu: nasi podopieczni potrzebują osoby, która potraktuje ich sprawę indywidualnie; osoby znającej ich imię, sytuację życiową i możliwości. Zadaniem pracownicy agencji jest nie tylko wskazanie miejsc pracy, ale motywowanie do jej podjęcia, wspieranie w sytuacjach kryzysowych, aktywizowanie do dalszych działań, urealnianie oczekiwań, pomoc w pisaniu CV, LM, podań etc. Ponadto pracownica Agencji będzie przekazywała wiedzę z zakresu przepisów prawa pracy dotyczących zapobiegania dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego. Agencja będzie działała w siedzibie Fundacji ARKA w Zgierzu przy
  ul. Narutowicza 12 przez 20 godzin w tygodniu.
 6. Zorganizowanie opieki nad dziećmi osób biorących udział w projekcie: Opieka zorganizowana będzie w siedzibie Fundacji ARKA w Zgierzu. Przygotowane będzie do tego celu specjalne pomieszczenie. Do opieki nad dziećmi zatrudniona będzie kobieta z terenu gminy Zgierz. Korzystać z opieki będą dzieci beneficjentów, którzy w trym czasie odbywają staże, kursy, uczestniczą w warsztatach lub korzystają z pracy APP.
 7. Promocja projektu: odbywać się będzie poprzez: umieszczanie informacji o projekcie (jego postępach, instytucjach dotujących) na stronie internetowe Fundacji ARKA. Umieszczenie plakatów informacyjnych w placówkach, z których rekrutować się będą uczestnicy, ze szczególny zwróceniem uwagi, w części graficznej i treściowej, na to, że skierowany jest on do kobiet i mężczyzn. Ponadto informować one będą o szczególnej ofercie dla kobiet, wynikającej z Ich gorszego położenia np. pierwszeństwo w kwalifikacji do staży, opieka nad dziećmi w trakcie udziału w zajęciach. Teczki z materiałami do warsztatów, skoroszyty do notowania opatrzone będą logo EFS, UE i POKL.
 8. Obsługa informatyczna projektu: obsługa strony internetowej, konserwacja sprzętu komputerowego, opracowanie graficzne i przygotowanie materiałów drukowanych.
 9. Obsługa księgowa projektu: Działania osoby odpowiedzialnej za obsługę księgową obejmować będą: realizację płatności przelewem za faktury, przygotowanie deklaracji do ZUS i US, naliczanie i wypłata wynagrodzeń, opisywanie I księgowanie dokumentów zgodnie z wymogami projektu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

 

Koordynacja projektu:

Koordynatorka projektu odpowiada za realizację projektu poprzez podejmowanie następujących zadań:

 • nadzór nad procesem rekrutacji,
 • nawiązywanie kontaktu z uczestnikami,
 • aktywne wspieranie działań na rzecz równości płci,
 • angażowanie w nie zespołu projektowego,
 • sporządzenie narzędzia ewaluacji projektu i dbanie o prawidłowość zbieranych danych,
 • nadzorowanie pracy trenerek prowadzących warsztaty,
 • współpraca z podmiotami organizującymi kursy zawodowe w zakresie podpisywania umów,
 • monitoringu jakości usług i ich terminowej realizacji,
 • nadzorowanie pracy pracowniczki agencji PP,
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych zgodnie z wymogami projektu,
 • przeprowadzenie szkolenia dla realizatorów projektu dostarczającego wiedzy jak zasada równości płci odnosi się do koncepcji projektu oraz
 • ich codziennej pracy.

 

Rezultaty i Produkty


Zakładane rezultaty twarde to:

 • 100 osób (szacunkowo 11 % kobiet i 89% mężczyzn) weźmie udział w projekcie.
 • 75 osób (szacunkowo 11 % kobiet i 89% mężczyzn) weźmie udział w warsztatach rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy
 • 50 osób (szacunkowo 11 % kobiet i 89% mężczyzn) podniesie swoje kwalifikacje poprzez ukończenie kursów zawodowych
 • 7 kobiet i 3 mężczyzn podniesie swoje umiejętności praktyczne poprzez udział w stażach zawodowych
 • 100 osób (szacunkowo 11% kobiet i 89% mężczyzn) otrzyma pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i pomoc w wyborze właściwego miejsca pracy
 • 100 osób (szacunkowo 11% kobiet i 89% mężczyzn) otrzyma pomoc w utrzymaniu abstynencji alkoholowej i narkotykowej
 • 30% osób, w tym proporcjonalnie do udziału w projekcie kobiet i mężczyzn podejmie stałą pracę
 • 3 osoby, w tym 2 kobiety 11 mężczyzna, które ukończyły terapię odwykową otrzymają stałą pracę przy realizacji projektu

Uzyskanie zakładanych rezultatów przyczyni się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych projektu poprzez przygotowanie kobiet i mężczyzn biorących udział
w projekcie do szybszego wejścia na rynek pracy, zmianę stylu życia oraz reintegrację społeczną.

Rezultatami miękkimi będzie poprawa funkcjonowania psychologicznego i społecznego kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie. Beneficjenci utrwalą efekty terapii, podniosą swoją samoocenę i poczucie sprawczości, uświadomią sobie swój potencjał i zdolności. Poprawią swoje umiejętności komunikacyjne, w tym uwrażliwią się na język wskazujący płeć, zerwa z dotychczasowymi stereotypami dotyczącymi ról mężczyzny i kobiety we współczesnym świecie. Rozwiną umiejętności zarządzania czasem, zerwą ze swoją przeszłością kryminalną i narkotyczną, lepiej poradzą sobie ze stresem i porażkami. Odtworzą środowisko społeczne niezagrażające powrotem do nałogu, obniżą poziom lęku w sytuacjach społecznych. Kobiety i mężczyźni podniosą poziom wiedzy o rynku pracy i motywacje do jej poszukiwania, nabiorą umiejętności pisania CV i listów motywacyjnych, przetrenują sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wypracują właściwe sposoby autoprezentacji.

Uzyskanie zakładanych rezultatów miękkich przyczyni się do poprawy funkcjonowania osobistego i społecznego kobiet i mężczyzn uzależnionych od narkotyków, co jest jednym z zakładanych celów szczegółowych projektu.

Produktami powstałymi w ramach realizacji projektu będą: Agencja Pośrednictwa Pracy, grupy warsztatowe, kursy zawodowe, staże zawodowe oraz opieka nad dziećmi.

Wskaźnikami pojawienia się produktów będą: dla APP - godziny, w których Agencja będzie otwarta, grup warsztatowych -ilość godzin spotkań grupowych, kursów zawodowych - ilość zakontraktowanych kursów, staży zawodowych - ilość półrocznych staży, opieki nad dziećmi - tygodniowa ilość godzin opieki.

 

Monitoring rezultatów twardych będzie opierał się na wskaźnikach, do których dane pozyskiwane będą z następujących źródeł:

 • deklaracje uczestnictwa
 • karty wizyt w APP
 • ankiety wśród uczestników i uczestniczek wykonywane dwukrotnie w trakcie ich udziału w projekcie
 • dziennik zajęć warsztatowych

 

Analiza danych i opracowanie sprawozdań na ich podstawie będzie odbywało się raz w kwartale. Ponadto wskaźnikami rezultatów twardych będą:

 • umowy o pracę
 • dyplomy ukończenia kursów
 • zaświadczenia o odbytych stażach

 

Monitoring rezultatów miękkich oparty będzie na wskaźnikach, do których dane pozyskiwane będą z:

 • wywiadów z uczestnikami i uczestniczkami
 • ankiet wśród uczestników i uczestniczek